DON

DON

DON

FÈ YON KONTRIBYON

Sipòte Kanpay Dan Franzese pou Kongrè a

Image

Dan Franzese ki peye e ki otorize pou Kongrè a. Kontribisyon maksimòm lalwa pèmèt se $2,900 pou chak moun ak $5,800 pou chak koup pou chak eleksyon. Y‘ap deziyen kontribisyon w‘ ki jiska $2,900 pou chak moun oswa $5,800 pou chak koup pou eleksyon primè a. Pwochen $2,900/$5,800 yo pral deziyen pou eleksyon jeneral la. Kontribisyon politik yo pa dediktib kòm kontribisyon charitab pou rezon taks federal sou revni. Kontribisyon kòporasyon yo, sendika travayè yo, kontraktè federal yo, ak sitwayen etranje yo entèdi. Li ilegal pou nenpòt moun ranbouse yon lòt pou yon kontribisyon nan yon kanpay politik.

Lwa federal la egzije nou pou nou fè tout efò nou pou kolekte epi rapòte non, adrès postal, okipasyon ak anplwayè moun ki gen kontribisyon ki depase $200 nan yon sik eleksyon.

FÈ YON KONTRIBYON

Sipòte Kanpay Dan Franzese pou Kongrè a

Image

Dan Franzese ki peye e ki otorize pou Kongrè a. Kontribisyon maksimòm lalwa pèmèt se $2,900 pou chak moun ak $5,800 pou chak koup pou chak eleksyon. Y‘ap deziyen kontribisyon w‘ ki jiska $2,900 pou chak moun oswa $5,800 pou chak koup pou eleksyon primè a. Pwochen $2,900/$5,800 yo pral deziyen pou eleksyon jeneral la. Kontribisyon politik yo pa dediktib kòm kontribisyon charitab pou rezon taks federal sou revni. Kontribisyon kòporasyon yo, sendika travayè yo, kontraktè federal yo, ak sitwayen etranje yo entèdi. Li ilegal pou nenpòt moun ranbouse yon lòt pou yon kontribisyon nan yon kanpay politik.

Lwa federal la egzije nou pou nou fè tout efò nou pou kolekte epi rapòte non, adrès postal, okipasyon ak anplwayè moun ki gen kontribisyon ki depase $200 nan yon sik eleksyon.

FÈ YON KONTRIBYON

Sipòte Kanpay Dan Franzese pou Kongrè a

Image

Dan Franzese ki peye e ki otorize pou Kongrè a. Kontribisyon maksimòm lalwa pèmèt se $2,900 pou chak moun ak $5,800 pou chak koup pou chak eleksyon. Y‘ap deziyen kontribisyon w‘ ki jiska $2,900 pou chak moun oswa $5,800 pou chak koup pou eleksyon primè a. Pwochen $2,900/$5,800 yo pral deziyen pou eleksyon jeneral la. Kontribisyon politik yo pa dediktib kòm kontribisyon charitab pou rezon taks federal sou revni. Kontribisyon kòporasyon yo, sendika travayè yo, kontraktè federal yo, ak sitwayen etranje yo entèdi. Li ilegal pou nenpòt moun ranbouse yon lòt pou yon kontribisyon nan yon kanpay politik.

Lwa federal la egzije nou pou nou fè tout efò nou pou kolekte epi rapòte non, adrès postal, okipasyon ak anplwayè moun ki gen kontribisyon ki depase $200 nan yon sik eleksyon.