Enflasyon

Li fè nou tout mal, espesyalman granmoun aje ki gen revni fiks. Tout se pwodwi move politik ekonomik Prezidan Biden ak Goch Radikal la pote ban nou. Mwen pral konbat enflasyon nan ogmante pwodiksyon enèji domestik, mete fen nan depans defisi gouvènman an, sispann peye travayè yo pou yo rete lakay yo, epi pèmèt to enterè yo monte nan nivo natirèl pou nou tout ka touche yon ti enterè sou ekonomi nou yo.

Granmoun aje

Yo bati peyi nou an, defann li nan lagè, epi yo toujou peye taks yo. Nou dwe anpil ak jenerasyon sa a e nou dwe onore obligasyon nou anvè yo. Mwen pral goumen chak jou pou pwoteje dwa yo nan kad Sekirite Sosyal ak Medicare.

Imigrasyon

San fwontyè sèten, ou pa gen yon peyi ankò. Imigrasyon legal te ede nan fè peyi nou an gran, e li ta dwe konsève nan yon fason pou fè peyi nou an pi fò. Nou bezwen bati miray la, epi bay ofisye brav fwontyè nou yo tout resous yo bezwen pou kenbe ilegal yo, gang yo, kriminèl yo, dwòg yo, ak trafik moun yo.

Limit manda

Se pi bon fason pou mete yon gouvènman pa pèp la, olye ke yon gouvènman pa yon klas dominan. Mwen te siyen pwomès Limit manda yo, epi mwen te fè yon pa pi lwen lè mwen pwomèt mwen pap sèvi plis pase twa manda.

Ti Biznis

Yo se pi gwo kreyatè travay nan peyi nou a epi yo dwe pwoteje. Elimine règleman ki twòp yo ki chaje ti antrepriz yo, epi senplifye kòd taks la pou ede ankouraje plis kreyasyon travay.

Dezyèm Amannman

Dezyèm Amannman an pa konsène sèlman lachas. Li prezève dwa fondamantal nou pou pwoteje tèt nou ak fanmi nou kont danje. Retire zam legal nou yo pa fè mond lan vin pi an sekirite, men pito fè nou pi vilnerab devan kriminèl yo.

Pèp Izrayèl la

Nou ta dwe toujou kanpe bò kote pi bon alye nou an. Nou ta dwe kenbe anbasad Ameriken an nan Jerizalèm, kontinye asistans sekirite depi lontan an, anpeche Iran devlope zam nikleyè, epi kontinye tire pati de siksè akò yo ant Izrayèl, Emira Arab Ini yo, Bahrain, Soudan, ak Mawòk. Mwen sipòte yon solisyon de eta ak yon pèp Izrayèl an sekirite k’ap viv ansanm ak yon eta palestinyen demilitarize.

Taks

Kòd taks nou an dwe senplifye epi vin plis jis pou Ameriken k’ap travay yo. Elimine vid taks ak dediksyon SALT la, ki fòse rezidan Florid yo sibvansyone eta taks ki wo ki gen depans ki pa kontwole.

Entegrite Eleksyon

Li enpòtan anpil pou piblik Ameriken an gen konfyans ke eleksyon nou yo jis. Nou bezwen kenbe garanti pou asire ke sèlman moun ki elijib ap vote epi sèlman vòt legal yo konte. Mwen sipòte mezi Gouvènè Florid DeSantis te aplike konsènan idantite elektè yo, ki entèdi voye bilten yo pa lapòs, ki entèdi rekòlte bilten yo, epi ki entèdi yo sèvi ak lajan prive pou administre eleksyon nan Florid.

Edikasyon

Paran yo ta dwe toujou kontwole kourikoulòm nan ak liv yo itilize nan salklas timoun yo. Yo gen tout dwa pou yo sispann ansèyman nan Teyori Ras Kritik ak lòt diskou divizyon. Yo pa dwe janm trete paran yo kòm teworis ankò si yo egzèse dwa Premye Amandman Bondye ba yo pou yo pa dakò ak konsèy lekòl yo ak administratè yo. Mwen sipòte chwa lekòl la.

Avòtman

Mwen se pro-lavi!